PRODUCTS

고객 만족을 위해 최고의 기술력과 신뢰를 바탕으로 최상의 솔루션을 제공해 드립니다.

산업용 카메라

사양검색
카메라 타입
제품명
해상도(픽셀수)
-
MP
0
155
최대 155
프레임(속도)
-
fps
0
19789
최대 19789
인터페이스
제품명 해상도(HxV) 픽셀사이즈(um) 센서사이즈(mm) 속도(fps) 인터페이스 컬러 이미지써클(mm) 센서포멧(inch) 제조사
acA640-300gm 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 340 GigE Mono 3.8 1/3" Basler
acA640-300gc 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 376 GigE Color 3.8 1/3" Basler
acA640-750uc 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 751 USB 3.0 Color 3.8 1/4" Basler
acA640-750um 640 x 480 4.8 x 4.8 3.1 x 2.3 751 USB 3.0 Mono 3.8 1/4" Basler
acA640-90gc 658 x 492 7.4 x 7.4 4.9 x 3.7 90 GigE Color 6.1 1/3" Basler
acA640-90uc 658 x 492 7.4 x 7.4 4.9 x 3.7 90 USB 3.0 Color 6.1 1/3" Basler
acA640-90gc (CS-Mount) 658 x 492 7.4 x 7.4 4.9 x 3.7 90 GigE Color 6.1 1/3" Basler
acA640-90uc (CS-Mount) 658 x 492 7.4 x 7.4 4.9 x 3.7 90 USB 3.0 Color 6.1 1/3" Basler
acA640-120gc 658 x 492 5.6 x 5.6 3.7 x 2.8 120 GigE Color 4.6 1/3" Basler
acA640-120uc 658 x 492 5.6 x 5.6 3.7 x 2.8 120 USB 3.0 Color 4.6 1/4" Basler
acA640-120gc (CS-Mount) 658 x 492 5.6 x 5.6 3.7 x 2.8 120 GigE Color 4.6 1/4" Basler
acA640-120uc (CS-Mount) 658 x 492 5.6 x 5.6 3.7 x 2.8 120 USB 3.0 Color 4.6 1/4" Basler
acA640-121gm 659 x 494 5.6 x 5.6 3.7 x 2.8 134 GigE Mono 4.6 1/4" Basler
acA720-290gm 720 x 540 6.9 x 6.9 5 x 3.7 291 GigE Mono 6.2 1/2.9" Basler
acA720-290gc 720 x 540 6.9 x 6.9 5 x 3.7 291 GigE Color 6.2 1/2.9" Basler
acA720-520uc 720 x 540 6.9 x 6.9 5 x 3.7 525 USB 3.0 Color 6.2 1/2.9" Basler
acA720-520um 720 x 540 6.9 x 6.9 5 x 3.7 525 USB 3.0 Mono 6.2 1/2.9" Basler
acA800-200gc 800 x 600 4.8 x 4.8 3.8 x 2.9 240 GigE Color 4.7 1/3.6" Basler
acA800-200gm 800 x 600 4.8 x 4.8 3.8 x 2.9 240 GigE Mono 4.7 1/3.6" Basler
acA800-510uc 800 x 600 4.8 x 4.8 3.8 x 2.9 511 USB 3.0 Color 4.7 1/3.6" Basler